«
WiFi 万能钥匙(WiFikey)无广告直连显密版

时间:2022-3-20     作者:晨曦     分类: app


出门在外,有时候需要蹭网而又不好意思(不想叨扰)问 WiFi 密码,这就需要 WiFi 万能钥匙WiFikey)上场了。它能自动获取周边免费 WiFi 热点信息并建立连接,该版本还能直接显示密码复制,并且没有任何广告。

版本特点

WiFi 万能钥匙 APP 下载